Search

Søg efter foredrag

Foredrag om regnvand, LAR, klimasikring mv.

Håndtering af regnvand

Eksempler på teknologiske og arkitektoniske løsninger og muligheder for klimasikring ved store nedbør og ved havvandsstigninger. Inkl. overvejelser som følge af scenarier for klimaforandringer mv.

Varighed: Ca. 60 min.

Nedbøren er ikke alene årsagen til oversvømmelser

Manglende drift og vedligeholdelse af vejbrønde og andre dele af afløb på overfladen har konsekvenser. Her illustreret ved en lang række eksempler, der taler der eget tydelige sprog.

Varighed: 30-45 min. 

Konsekvenser af manglende vedligehold af LAR-anlæg

En lang række af eksempler fra det virkelige liv på manglende vedligeholdelse af LAR-anlæg og dialog om konsekvenser.

Varighed: 30-45 min.

Læring af fejl på LAR-anlæg

En lang række eksempler på forkerte / ikke hensigtsmæssige konstruktioner på udførte danske og nogle udenlandske LAR-anlæg.

Hele vejen igennem suppleret med eksempler på vel udførte anlæg i de samme anlægssituationer.

Varighed: 45-60 min.

Læring Af Rejser

er et foredrag, hvor jeg har samlet en lang række erfaringer om Lokal Anvendelse af Regnvand og om metoder inden for LAR, bl.a. om byrum og den vigtige kombination af forsinkelse og infiltration. Hvordan får du succes med LAR? Bl.a. om samarbejde, ansvar, håndtering af vejvand, økonomi, levetid og mange flere aspekter for at få succes med LAR.

Foredraget er ofte en introduktion forud for foredragene ”Regnvand som ressource” eller ”Hvordan bruges LAR”.

Varighed: 1-1½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource

Her præsenteres mindst 250 konkrete eksempler på udførte anlæg med Lokal Anvendelse af Regnvand. Herved får deltagerne et grundigt indblik i de mange muligheder med LAR hos private, erhverv og offentlige områder inkl. ved veje og parkeringspladser mv. Der gives en fælles platform for fx planlæggere, arkitekter, ingeniører og andre teknikere hos kommuner og forsyninger, samt hos rådgivere og leverandører.

Der er eksempler på meget enkle løsninger, praktiske fif, noget om driften, samt eksempler på løsninger, hvor landskabsarkitekter, afløbsfolk m.fl. har gjort deres yderste for at skabe rigtig smukke og effektive løsninger for regnvand.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Hvordan bruges LAR

ved

  • Parkeringspladser
  • Veje
  • Torve / Lommeparker
  • Parker / Idrætsanlæg
  • Grønne kiler
  • Private boliger
  • Boligforeninger
  • Erhverv / Institutioner

Fokus på hvorledes LAR kan anvendes i de enkelte dele af en by. En anden form for inspirations- og dialogmøde baseret på eksempler fra udførte anlæg.

Varighed: 2-2½ time. Afhængig af spørgelyst undervejs.

Regnvand som ressource for private

Foredrag og dialog der henvender sig til villaejere, boligselskaber og andre lodsejere. Fokus på hvad der sker under nedbør og hvad der kan gøres for at forhindre oversvømmelser i kældre. Endvidere eksempler på Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) hos private i deres haver. Kort om krav, tilladelser mv. – Besvarelse af spørgsmål fx i efterfølgende café-dialog.

Varighed: 30-45 min.

Vores blå-grønne fremtid

Foredrag der viser muligheder og udfordringer, hvor en by ønsker Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) og i det hele taget skabe en by med ”mere vand i byen”. Baseret på erfaringer fra en lang række af de byer i verden, der er længst fremme med en sammenhængende vand- og byplanlægning. – Vi kommer omkring udviklingen af mulige strategier med fokus på regnvand som en ressource i stedet for et problem, og samarbejde mellem forskellige afdelinger i kommunen og andre vigtige interessenter.

Varighed: 30-45 min

Hvad skal vejvandet i kloakken?

Fokus på LAR-løsninger for vejvand. Forskellige landes og byers krav og regler for rensning af vejvand / beskidt vejvand.

Eksempler på vejbede, render, grøfter mv. hvor jordens renseevne udnyttes. "The train" og andre resultater fra udenlandske erfaringer og forsøg.

Varighed: 30-45 minutter

Regnvandshåndtering ved vanskelig infiltration

Løsninger med forsinkelse af regnvandets afstrømning i grønne områder, fx hvor infiltration er vanskelig, og hvor LAR-løsninger integreres med gang- og cykelstier.

Der indgår ikke alene eksempler fra offentlige arealer, men også fra private områder, inde mellem bebyggelser og ved erhverv, samt mere utraditionelle løsninger i parker mv.

Varighed: 45-60 minutter

LAR i tætte byområder

Fokus på tag- og vejvand i de tætte bydele af storbyer. Anvendelse af regnvandet i vejarealer, parker, lommeparker og parkeringsarealer.  

Hvad er effektivt og mindre effektivt i en storby ? - "The train".

Baseret på erfaringer fra udvalgte byer, der fokuserer på LAR.

Varighed: 45-60 minutter

Singapore kan

Sikring imod oversvømmelser og LAR i Singapore med en årsnedbør omkring 2.500 mm, og meget hyppige nedbør på 20-30 mm i løbet af 20-30 minutter. Eksempler på anvendelse af regnvand fra tage og veje i regnbede, vandstrøg og grønne tage under disse betingelser, rensning af vejvand ved overløb. Eksempler på skybrudssikring ved udformning af fortove og indgangsarealer til ejendomme.

Varighed: ca. 45 min.