Search

Værdifuld Lokal Anvendelse af Regnvand

Blågrønt LAR anlæg

Traditionel afløbsteknik giver hurtig bortledning af små og store nedbør / skybrud i lukkede rør, bassiner, tunneller, når der er plads nok.

Håndtering af regnvand (det blå) på overfladen (det grønne) og senere i jorden kaldes ofte blå-grønne anlæg. Regnvandet anvendes her lokalt som en aktiv ressource. I stedet for at blive sendt væk under jorden. Derfor omtales anlæggene ofte som en blå-grøn Lokal Anvendelse af Regnvand.

Blå-grønne LAR-anlæg er områder og byrum, som giver værdifulde tilskud til det lokale liv. – LAR-anlæg udvider et områdes frirum og giver muligheder for udfoldelse for børn og voksne. Leg, rekreation og samvær, såvel ved boliger som erhverv, og i små og store parker. Nærheden til blå-grønne områder er et stort aktiv i forhold til sundhed og gode levevilkår.

Ved klimatilpasning skal der være fokus på at sikre et minimum af tætte overflader og et maksimum af overflader med beplantning, grus etc. som vandet nemt trænger igennem, eller som yder modstand for vandets strømning (forsinker).

Fortættede byområder og tætte, grå-sorte byområder er i direkte strid med det grundlæggende for en klimavenlig og sund by. Det er i sådanne byområder med deres befæstede arealer, der skabes mest forurenet vejvand og de største oversvømmelser (når bortses fra områder, hvor der aldrig skulle være bygget på grund af terrænet mv.).

LAR som Lokal Anvendelse af Regnvand er til for byen og dens beboere. LAR som Lokal Afledning af Regnvand er teknik.

Investeringer i blå-grønne LAR-anlæg er meget synlige og et stort aktiv i arbejdet med at udvikle mange byområder til rekreative og klimavenlige områder. Det er investeringer, der skaber værdi. Det er samtidig ofte muligheden for at få to ting til éns pris, se efterfølgende.

Fra mange udenlandske LAR-anlæg kendes det, at LAR-anlæg er billigere end traditionel kloakering. Selv når der alene ses på direkte omkostninger. Indregnes fordelene med ekstra frirum mv. stiger værdien endnu mere. Det samme sker for værdien af bygninger.

 

Lokal Anvendelse af Regnvand - Green Street

Green streets

Green streets er ændring af eksisterende veje / gader med fokus på ikke blot at få flere træer som et grønt element i bybilledet. - Tværtimod er det veje og gader, hvor anvendelsen af regnvand er en meget vigtig del, så belastningen af kloakker, vandløb mv. minimeres. Oversvømmelser undgås ofte, fordi de blå-grønne anlæg "tager toppen af vejvandet".

Langsommere bevægelse

Med Lokal Anvendelse af Regnvand gøres vandets bevægelse langsommere. Vandets vej kan generes og forsinkes på mange forskellige måder. Dette er af stor betydning, specielt når vi har de større nedbør.

Der anvendes andre materialer end glat beton og asfalt, hvor regnvandet løber hurtigt hen over. I stedet fx brosten, sten med grus eller græs imellem, og terrænet formes med strøg og hulninger.

Mange grønne tage ikke alene anvender og fordamper ganske mange mm nedbør, de dæmper og forsinker afstrømningen ganske meget.

De fleste små og store blå-grønne områder er mere varierede og spændende end de rent grønne. Ikke alene på grund af vandet, men vegetationen og dyrelivet er mere varieret.

Lokal Anvendelse af Regnvand - Langsom Bevægelse

To ting til éns pris

Ofte er Lokal Anvendelse af Regnvand muligheden for at få to ting til éns pris:

Vejbede giver en mere sikker vej med regulering af trafikken.

Et regnbed giver en mere spændende have (og sikkert flere fugle og dyr). - Regnbede eller en dam i fællesarealer giver med borde, bænke og en grill basis for mere samvær.

En sænket græsplæne ved dit hus (eller i en park) giver sikkerhed mod oversvømmelser og ødelæggelser.

Et grønt tag giver smukkere omgivelser, mere fugleliv, isolering og oftest meget mere.

Anvendelse af regnvand til toiletskyl, bilvask mv. giver de fleste steder en mindre vandregning.

En vandrende (af de lidt større) giver en næsten gratis cykelsti.

Og hele områder med Lokal Anvendelse af Regnvand giver nye muligheder for vandring, jogging mv. med gang- og cykelstier.

Lokal Anvendelse af Regnvand - Cykelstien

Disse og mange andre muligheder for Lokal Anvendelse af Regnvand uddybes i foredrag om regnvand, samt under studieture om LAR-anlæg og vand i byen.

I de seneste år har over 4.000 personer deltaget.

Lokal Anvendelse af Regnvand - Stop Water

Stop Water

Ingen anlæg er for små. Alle anlæg kan bidrage.
Både til det smukke og til at håndtere større nedbør.

De små anlæg er gode, regnbede, vejbede, render mv., fordi de netop tager hånd om vandet lige hvor det falder - ”Stop water where it drops”.

De små anlæg kan yde meget. Kobl dem sammen, fx ved at overskydende vand fra et grønt tag ledes til et regnbed, en græsplæne. Eller flere vejbede efter hinanden, evt. med overløb til et grønt område eller en faskine. - "The train" kaldes det i udlandet: Ikke alene kan store nedbør håndteres og anvendes på denne måde, men evt. forureninger i vandet tilbageholdes også gradvis i de forskellige anlæg. Samlet kan meget renses, hvor der er behov for dette.

I mine foredrag er der mange eksempler på sådanne anlæg.

Krise & GodtNok

K: -”Ude af syne, ude af sind. – Er de store afløbssystemer nu også så gode. De samler regnvandet til større og større mængder, så de til sidst megastore mængder nederst i byen oftest bliver sværere og sværere og dyrere og dyrere at håndtere.”

G: -”Ja, men store skybrud er jo sjældne.”

K: - ”Godt så, men når skybruddene er her, ruller milliarderne hurtigt til afhjælpning af ødelæggelserne.”

G: -”Vi må stole på de hydrauliske eksperter.”

K: -”En ekspert er en, der er langt hjemmefra. - Og alt det forurenede vejvand skal vi jo også rense.”

G: -”Hvor meget forurening er det lige der er i det meste vejvand ? Og forureningen bliver vel også kun stor, fordi du lader vandet løbe så langt på vejene, og samler mere og mere skidt sammen. - Jeg har hørt, at mange steder i udlandet bruger man LAR-anlæg til at rense for rigtig mange forureninger.”

K: -”Nå? – Lede det ned i en faskine må man i hvert fald ikke.”

G: -”Lokal Anvendelse af Regnvand er MEGET andet end nedsivning / infiltration. Ja at lede vandet direkte ned i et hulrum i jorden, i en faskine, er stort set den dårligste form for LAR overhovedet. – Leder du det først ud på jorden, og så ned i jorden, så har du de muligheder, jeg lige var inde på.”

K: -”Det vil sige efter den omvej er en faskine nede i jorden helt fin?”

G: -”Ja.”

Lokal Anvendelse af Regnvand - Forsinkelse og Infiltration

Private Boliger

Lokal anvendelse af regnvand ved private boliger er f.eks. at regnvand fra tage anvendes til havevanding. Det kan ledes ud på en græsplæne, hvor det kan sive ned i jorden. Eller regnvandet kan ledes til et regnbed, hvor det vander blomster og stauder.

Gang- og parkeringsarealer kan være med en belægning, der tillader regnvandet at sive igennem og videre ned i jorden.

For at have plads til regnvand fra større nedbør kan der graves hulninger i dele af græsplænen, og under græsplænen, under regnbedet og under belægninger kan der nedgraves forskellige former for en faskine.

Tage kan bygges som grønne tage med forskellige slags planter eller græs som bruger af regnvandet.
Og hegn kan bygges som grønne vægge, hvor planter bruger af regnvandet.

Regnvandet kan opsamles og anvendes til fx havevanding og bilvask og til toiletskyl og tøjvask.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Nedsivning på græs

Boligforeninger

I boligforeninger kan regnvand ved etageboliger anvendes til havevanding eller lokal anvendelse af regnvandet kan være et spændende indslag på legepladser. Fælles arealer kan udformes med forsænkede græsplæner, fx med spændende slyngninger og beplantninger, og med mindre og større regnbede, hvor regnvandet vander blomster og stauder. 

Som ved private boliger kan gang- og parkeringsarealer være med en belægning, der tillader regnvandet at sive igennem (permeable) og videre ned i jorden til fx en større faskine. Sådanne belægninger kan også anvendes på fx brandveje.

Tage kan bygges som grønne tage med forskellige slags planter som bruger af regnvandet, og der kan bygges hegn som grønne vægge, hvor planter bruger af regnvandet.

Regnvandet kan opsamles og anvendes til fx havevanding, fælles vaskepladser for biler, toiletskyl og tøjvask.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Grønt tag

Erhverv / Institutioner

Ved erhvervsbygninger og institutioner (skoler mv.) kan der også ske lokal anvendelse af regnvandet. I institutioner efter specielle regler.

Ved permeable belægninger på parkeringsarealer skal der være opmærksomhed omkring tung trafik. Regnbede kan anvendes til afgrænsning af parkeringsområder.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Vejbed
Lokal Anvendelse af Regnvand - Vejbed

Veje

Lokal anvendelse af regnvand fra veje kan ske i vejbede, som er regnbede hvis udformning er tilpasset de vejarealer, hvor de bygges. Fx så de afgrænser parkeringsfelter eller udgør indsnævringer på vejen til fartregulering. Regnbede kan også anlægges i rundkørsler mv. 

Grøfter langs veje kan udformes for samtidig forsinkelse, nedsivning og videreføring af overskudsvand. Eller blot som almindelige grøfter med græs eller sten afhængig af formålet.

Langs veje kan regnvandet nedsives på græs- og grusflader. Efter behov kan vejvandet renses ved en lang række forskellige metoder, hvis rensningen i jorden ikke er tilstrækkelig.

Veje med mindre trafik kan bygges med belægninger, hvor vandet siver igennem. Der kan også anvendes en speciel porøs asfalt.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Vejbed

Parkeringsarealer

Som ved veje kan lokal anvendelse af regnvand fra parkeringsarealer ske i mindre og større regnbede, grøfter med græs eller sten. Regnbede og grøfter kan anvendes til at afgrænse parkeringsfelter.

Regnvandet kan nedsives på græs- og grusflader, hvis pladsen tillader dette. Alt efter belastningen fra køretøjer kan der anvendes forskellige former for belægning, hvor vandet siver igennem.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Permeabel
Lokal Anvendelse af Regnvand - Rende

Torve / Lommeparker

Da torve og lommeparker ofte har en begrænset udstrækning sker lokal anvendelse af regnvand her for det meste i forskellige former for regnbede og nedsivningsarealer. Endvidere anvendes forskellige former for belægning, der tillader nedsivning af regnvandet på gangarealer.

Mulighederne er imidlertid mange. Hele arealet kan udformes som et regnbed, hvor gangarealerne fx er hævede træbroer, hævede stålriste mv., eller området gøres spændende med trædesten.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Lokal Anvendelse af Regnvand - Nedssivningsbassin
Lokal Anvendelse af Regnvand - Nedsivning på græs

Parker / Idrætsanlæg

På store græsarealer i parker eller idrætsanlæg kan regnvand fra veje, fortove og tage samles for forsinkelse og nedsivning.

Ved større klimatilpasninger kan lokal anvendelse af regnvandet med fordel ske ved at arealet sænkes i forhold til det omgivende terræn.

Under græsset kan bygges faskiner af plastkassetter eller andet.

I parker kan der også anlægges damme og andre former for mindre søer og bassiner. Store regnbede kan ligeledes være en mulighed.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Nedsivning på græs - Lokal Anvendelse af Regnvand
Nedsivning på græs - Lokal Anvendelse af Regnvand

Grønne Kiler

Grønne kiler i f.eks. bebyggelser og erhvervsområder, eller en grøn midterrabat mellem veje, kan anlægges med f.eks. forsænkede græsarealer. Lokal anvendelse af regnvandet kan også være snoede grøfter med sten, der leder, forsinker og nedsiver vandet. Der kan også plantes grupper af træer i grøften.

På denne måde kan grønne kiler udformes som vandstrøg, der i det daglige fungerer som grønne friarealer, og under og umiddelbart efter selv meget store nedbør forsinker og evt. nedsiver vandet, så der ikke opstår oversvømmelser. Passage i våde perioder kan ske på trædesten, hævede gangarealer / -broer af forskellige materialer mv.

Der kan læses mere om de enkelte LAR-metoder under

Metoder til LAR
Grønne Kiler - Vandstrøj - Bunkeflod - Lokal Anvendelse af Regnvand

Krise & GodtNok

K: -”Er du nu sikker på, at alt det LAR er godt nok?”

G: -”Hvad mener du med ”godt nok”?”

K: -”Ja, vi skal jo kunne klare alle nedbør, hvor store de end er. Og al forurening, hvor lille den end er.”

G: -”Er du sikker på det? Er en sådan investering givet rigtig ud? – Og er der overhovedet behov for rensning ? Næppe !”

K: -”Jeg tror på rør!”

G: -”Mere end på en sundere og mere spændende by?”

K: -”Oversvømmelser er ikke sunde !”

G: -”Kommer oversvømmelserne, hvis vi anvender noget af regnvandet lokalt og leder mindre regnvand til dine rør?”

K: -”Du mener, at mine rørtværsnit kan være store nok, selv med en NoDig foring?”

G: -”Ja, og med NoDig renovering af dine gamle rør generer du heller ikke erhverv, beboere og trafikanter i ugevis, når du graver gaderne igennem.”

K: -”Smart, og så forurener jeg luften mindre, bruger mindre ressourcer og mindre energi. Virkelig smart! – Måske der alligevel er noget i det LAR-halløj.”

Lokal Anvendelse af Regnvand - Krise og GodtNok - Regnvand og Muligheder