Search

Metoder til LAR

I det følgende gives en kort introduktion til de enkelte metoder for Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR).

De mange muligheder for Lokal Anvendelse af Regnvand (LAR) uddybes i foredrag om regnvand.

Regnbede

Et regnbed som metode til LAR er et beplantet område med en fordybning, hvor regnvand kortvarigt kan opholde sig og sive ned i jorden.

Regnbede er en flot og billig løsning til at anvende regnvand i haven. Beplantningen anvender vandet, og bedene kan tilpasses omgivelserne og skaber gode livsvilkår for bl.a. fugle. Rengøring kan mindskes med et stenlag.

Regnbede kan suppleres med en faskine under eller ved siden af regnbedet, hvis der er ekstra behov for forsinkelse eller nedsivning.

Se flere billeder i fotogalleriet

Regnbede anvendes også som vejbede, se om veje, og til rensning.

Metoder til LAR - Regnbed Metoder til LAR - Regnbed

Render og grøfter

Render og grøfter kan være naturlige lavninger i terrænet eller være gravet. Som metode til LAR opbygges de af et muldlag øverst og herunder sand og grus for nedsivning. 

Render og grøfter anvendes i vid udstrækning ved veje og parkeringsarealer, og anvendes til rensning.

Vandet strømmer i renden, noget fordamper og noget optages i græssets rodlag, resten magasineres og siver ned til grundvandet. I stedet for muld og græs øverst kan der anvendes et stenlag.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Render Metoder til LAR - Render

Nedsivningsarealer

Er jorden sandet uden for meget ler er en almindelig græsplæne en enkel og billig metode til LAR med nedsivning af regnvand.

Nedsivningsarealer anlagt som en flad græsplæne uden fordybning til forsinkelse kræver et større areal, selv om græssets rodlag vil opsuge meget regnvand. 

Græsarealet bør ikke have et for stort fald. Vandet skal løbe langsomt, så mest muligt af vandet siver ned i jorden undervejs. Anvendes til rensning.

Nedsivningsarealer kan også anlægges med grus og sten.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Nedsivning på Græs Metoder til LAR - Nedsivning på Græs

Vandstrøg

Vandstrøg er ofte en lavning i terrænet med et bugtet forløb gennem fx et boligområde. Vandstrøg bruges som metode til LAR ved at forsinke vandet. Dels via det bugtede forløb, ofte med sten, beplantninger og andre forhindringer undervejs, dels ved at der i vandstrøget er plads til store mængder vand.

Vandstrøg i fællesarealer anlægges ofte med stier og fx borde, bænke og grillpladser eller sågar en boulebane.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Vandstrøg Metoder til LAR - Vandstrøg

Belægninger

Regnvand kan sive ned gennem mange forskellige former for belægning i indkørsler og på gang-, gård- og parkeringsarealer. Fx kan som metode til LAR anvendes grus, græsarmeringssten, græsarmeringsnet og en række specielle belægningssten og natursten.

Egentlige belægningssten til nedsivning (nogle kaldet øko-sten) har brede fuger eller hulrum til grus (fx kan anvendes 4-6 mm nedknust granit).

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Belægninger - Permeabel

Grønne vægge

Grønne vægge er beplantede vægge, der som metode til LAR anvender dele af regnvandet.

F.eks. på bygningers vægge, støjmure, hegn / vægge rundt om en ejendom og lignende.

Metoder til LAR - Grønne vægge

Grønne tage

Et grønt tag er en metode til LAR, hvor taget har forskellige former for beplantning. F.eks. hvid og rød stenurt (sedum), ofte sammen med græsser og f.eks. husløg, sandnellike, blåklokke og andre mindre blomster og urter, som giver et flot blomstrende tag. På større ejendomme kan det være en decideret taghave.

Et grønt tag opbygges med en vand- og rodtæt membran, drænlag, geotekstil og jord-/vækstlag oven på det øvrige tag med selve den bærende konstruktion samt selve loftet med isolering, dampspærre og loftsbeklædning.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Grønt tag Metoder til LAR - Grønt tag

Brug af regnvand

Ved brug af regnvand skelnes mellem anvendelse til havevanding mv. udendørs og indendørs, hvor kun anvendelse til toiletskyl og tøjvask er tilladt.

Til havevanding kan tagvand ledes til en beholder. Evt. med et grovfilter, der fjerner blade og andet, før beholderen. Da regnvand ikke indeholder kalk kan det også med fordel anvendes til bilvask.

Til anvendelse ved toiletskyl og tøjvask ledes vandet via et filter til en lagertank. Fra lagertanken fordeles vandet til toiletter og vaskemaskiner til tøj. Dette sker ved en pumpe med et styresystem. 

Opsamling som metode til LAR kan ske ved enfamiliehuse, etageejendomme og erhvervsejendomme med tage af fx tegl, beton og skiffer. Der må aldrig anvendes regnvand opsamlet andre steder, som fx fra veje og pladser.

Metoder til LAR - Opsamling

Damme og bassiner

Damme, som blot kan være en vandfyldt, naturlig hulning i en græsplæne, er med til at forsinke vandets videre strømning. Damme og bassiner, hvor der altid er vand, er, med den nødvendige udformning af indløb og udløb, effektive til bundfældning af stoffer i fx vejvand.

Damme og lidt større bassiner kan som metode til LAR også graves til formålet, og indgå dekorativt i et haveanlæg og en park. Her kan der opnås betydelig forsinkelse og bundfældning.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Damme

Faskiner

En faskine er et hulrum i jorden, hvor regnvandet opsamles. Som metode til LAR består faskinen typisk af et 1-2 meter dybt hul med sten eller plastkassetter. Plastkassetter er mere effektive, uanset hvilken af de mange slags kassetter der anvendes.

Regnvand fylder faskinens hulrum, og siver herfra ud i jorden og ned til grundvandet. Nedsivningen sker over tid og uden at genere anvendelsen af arealerne på jordoverfladen. Faskinen kan placeres, hvor det passer bedst i haven. Under et regnbed, og også under et parkeringsareal for lettere trafik. Ved tungere trafik kræves speciel dimensionering.

Metoder til LAR - Faskiner

Vandrender

Når vandets usynlige strømning i rør erstattes af vandrender opnås ikke alene, at vandet bliver synligt. Det er spændende at følge vandet.

Ru materialer er vigtige, når vandrender anvendes som metode til LAR.

Har en vandrende et lidt snoet forløb, så farten sættes ned på vandets bevægelse, er det ekstra effektivt. Alle denne slags forsinkelser er til gavn, når der skal undgås oversvømmelser.

Se flere billeder i fotogalleriet
Metoder til LAR - Vandrender Metoder til LAR - Vandrender

Foredrag

De mange muligheder for Lokal Anvendelse af Regnvand uddybes i foredrag om regnvand.

foredrag om regnvand