Search

Sparringspartner i Regnvand

Regnvand har altid været et stort arbejdsområde for afløbsteknikere. I en tid med større nedbør og skybrud er det vigtigt med en god afløbstekniker som har erfaring i rør, bassiner, strømning af vand, EDB-modeller mv. - Men det er ikke nok. Arbejdet med regnvand kræver langt mere, og ikke mindst et stort samarbejde mellem byplanlægning, landskab, veje, miljø, drift og afløbsteknik.

Håndtering af regnvand er i dag ikke alene en ”teknisk opgave”, men en planlægningsopgave med mange muligheder og mange udfordringer. En opgave som kræver en bredt forankret strategi. Og ikke mindst samarbejde mellem mange kompetencer. - Det viser alle erfaringer i byer, hvor jeg har oplevet succes med håndtering af regnvand og specielt Lokal Anvendelse af Regnvand.

Jeg er afløbstekniker gennem mere end 45 år, og har samarbejdet meget med mange forskellige faggrupper. Gennem de seneste over 25 år har jeg desuden løbende og i stadigt stigende omfang studeret og fotograferet anlæg til Lokal Anvendelse af Regnvand i en lang række lande og stater i Europa, USA, Canada og Australien. Det er blevet til besøg ved adskillige hundreder af små og store anlæg. Mine arbejder med anvendelse af regnvand er således baseret på konkrete erfaringer.

Jeg arbejder meget bevidst med de mange muligheder i Lokal Anvendelse af Regnvand, fordi jeg ser regnvandet som en ressource til at skabe spændende blå-grønne byområder til gavn og glæde for byen og dens indbyggere. Det vil sige smukke anlæg, der tager hånd om vandet på en naturlig måde, og respekterer vandets love.

Se videre om Lokal Anvendelse af Regnvand
Sparringspartner i Regnvand - regn i paris
”De områder som vælges til bebyggelse bør først og fremmest ligge så højt, at terræn ikke kan tænkes oversvømmet. Denne selvklare regel overses ikke så sjældent”
Alfred Jerdén, 1927

 

Skybrudet kommer

For en række kommuner / forsyninger og private i Danmark og Norge har jeg arbejdet med strategi og mulige anlæg for regnvand fra bygningers tage og for vejvand. Blandt andet i forbindelse med klimastrategier / skybrudsplaner. Endvidere vejledninger om forskellige LAR-anlæg for private og for teknikere. - Såvel små som større anlæg efter princippet ”Stop water where it drops”, hvor vandet anvendes i haver, parker, vandstrøg mv. Små anlæg har den fordel, at der her stort set altid er tale om rent vand. Vand, der enkelt og naturligt kan anvendes.

Jeg arbejder i vid udstrækning som sparringspartner, idé-generator og planlægger, og gennemfører inspirationsmøder og en række andre møder / foredrag.  

Desuden har jeg gennemført eller medvirket ved udredningsarbejder, større planlægninger, hjemmesider, udførelsesbeskrivelser og diverse publikationer.

Foredrag for private er ofte som en del af kommuners / forsyningers indsats med at bistå private med løsninger, som fx at vise muligheder for at forhindre oversvømmelser og vise muligheder med Lokal Anvendelse af Regnvand. Ligeledes i borgerforeninger, boligselskaber mv. 

Se videre om Foredrag
Sparringspartner i Regnvand - Skybrud
”Skal naturen erobres, må den adlydes”
Francis Bacon

 

Krise & GodtNok

K: - ”Og hvad så med al det beskidte vejvand?”

G: - ”Beskidt vejvand er regnvand, der har løbet på beskidte veje!”

K: - ”Og hvad så?”

G: - ”Anvendes regnvandet, hvor det falder, er det i meget vid udstrækning rent, og skal ikke håndteres som beskidt vejvand. Eller det kan enkelt renses i LAR-anlæg som fx grøfter”

K: - ”Nå, hvor ved du det fra?”

G: - ”Mange undersøgelser og regler for håndtering af vejvand viser dette.”

K: -”Er det så ikke nødvendigt med de mange dyre renseanlæg til vejvand?”

G: -”Langt fra altid. Der kan spares mange penge til investeringer, drift, vedligeholdelse og reinvesteringer.”  

K: -”Pokker stå i det!”

G: -”Eller vejene kan holdes rene, fejes som det var almindeligt tidligere.”

K: -”Skal vi også bruge penge på at rense vejbrøndene?”

G: -”Ja, skal vandet væk under skybrud via vejbrønde, skal der være plads. Vejbrønde skal tømmes for sand, blade og andet, så vandet kan komme gennem brønden.”

Sparringspartner i Regnvand - Stoppet Vejbrønd
Sparringspartner i Regnvand - Maling i brønd

Information og Læring

En vigtig del af arbejdet med regnvand er information og læring. Ikke alene om LAR-anlæg, men også om konsekvenser, når der fx smides rester af maling og sæbevand fra trappevask i en brønd / rist i gården eller på vejen.

Se flere muligheder i Fotogalleriet

Gå til Fotogalleri

Brug for en sparringspartner med ekspertviden i regnvand og Lokal Anvendelse af Regnvand?

Kontakt